DOKUMENTACJA - HOSPITACJE
   

| <-- WSTECZ |

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ
DYREKCJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLBORZU

na rok szkolny 2011/2012

 

1. Podstawa prawna

2. HARMONOGRAM HOSPITACJI LEKCJI

3. PLAN KONTROLI DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

4. Ściągnij pełny plan nadzoru (zapisany jako PDF)

 

Podstawa prawna

§ 7 ust. l - 3 oraz § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, póz. 1703)


HARMONOGRAM HOSPITACJI LEKCJI

 

Legenda (osoby hospitujące)

 

 - Beata Kulińska

 - Grażyna Szczepanik

 - Grzegorz Adamczyk

 

Nazwisko i imię hospitowanego nauczyciela

T E R M I N

IX X XI XII I II III IV V VI

Jaskulska Danuta

                 

Barbara Bartosik

                 

Dąbrowska Lucyna

                 

Szost Henryka (l.otw)

                 

Żerek Mariola

                 

Werłos Teresa

                 

Molka Katarzyna

                 

Nowacki Hubert

                 

Cichosz Michał (l.otw)

                 

Przybył Paweł

                 

Bartosiewicz Magdalena

                 

Zygier Beata

                 

Rajska Renata

                 

Andrzejewska Ewa

                 

Brojewska Krystyna

                 

Walaszkiewicz Bożena

                 

Szczepanik Grażyna

                 

Badek Mariola

                 

Kielska Elżbieta

               

Boras Adam

                 

Gruszczyńska Katarzyna

Katarzyna Gierak

             

Czechowicz Arkadiusz

                 

Karbownik Anna

                 

Dorota Malec Lipowska

                 

Ziemnicka Iwona

                 

 

 

 

PLAN KONTROLI DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

 

Miesiąc   Klasa Odpowie- dzialny Uwagi

wrzesień

1.Podstawowa dokumentacja nauczyciela i wychowawcy:
-prawidłowość wypełniania dziennika lekcyjnego
-arkusze ocen uczniów
-plany wychowawcze klasy zgodne z Programem Wychowania
-tematyka godzin wychowawczych.
2.Plany pracy, dzienniki zajęć poza- lekcyjnych, świetlicy.
3.Regulaminy normalizujące pracę poszczególnych komórek wewnętrznych.
4.Aktualizacja kryteriów przedmiotowego systemu oceniania z jedno- czesnym dostosowaniem do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

I-VI
ŚwietlicaIV-VI
SU
świetlica
dyrektor

szkoły

paździer-

nik

1.Realizacja obowiązku szkolnego.
2.Opracowanie planu wynikowego z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz ścieżek edukacyjnych.
3.Przebieg realizacji przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

wszystkie dzieci należące

do obwodu naszej szkoły
VI

dyrektor szkoły
n-le prowadzący
nauczyciel
katechezy

Listopad

Marzec

 

1.Organizacja procesu profilaktyczno-wychowawczego w placówce.
Częstotliwość i rytmiczność oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów – oceny cząstkowe.
3.Prace kontrolne z języka polskie-go i matematyki – ilość, ocena, sposób poprawy.

I-VI

 

 

IV-VI

 

dyrektor

szkoły

 

Grudzień

Kwiecień

1.Dokumentacja biblioteki szkolnej.

2. Realizacja godzin SKS.

3.Dokumentacja pracy pedagoga szkolnego.

biblio- tekarz

 

n-l  w-f

dyrektor

szkoły

Grudzień

1.Systematyczne i prawidłowe pro- wadzenie dziennika lekcyjnego.
2.Rytmiczność oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów.

I-VI

I-III

dyrektor

szkoły

Styczeń

Czerwiec

1.Podstawowa dokumentacja pedago- giczna po zakończeniu I okresu i po zakończeniu r. szkolnego (arkusze ocen, dzienniki).

wych.

I-VI

wych. świetlicy

dyrektor

szkoły

Maj

Czerwiec

Dokonywanie analizy zgromadzonego materiału na temat pracy szkoły do podjęcia skutecznych działań w przyszłym roku szkolnym.

ankiety

dokumenty

dyrektor

szkoły