DOKUMENTACJA RR - REGULAMIN (str2)

 
 

 

Regulamin Rady Rodziców (str2)


VI. Prawa i obowiązki członków Rady


§ 19

 1. Członkowie Rady mają prawo:

  1. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

  2. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

  3. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady


§ 20

 

 

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.


§ 21

 

 

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.


§ 22

 

 

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Samorząd Uczniowski.

§ 23

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 § 24

 

 

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.


VIII. Postanowienia końcowe


§ 25


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Wstecz...

 

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...