DOKUMENTACJA RR - PROGRAM WYCHOWAWCZY

 
 

INFORMACJA:

Szkolny Program Wychowawczy jest dokumentem obszernym. Wskazującym na cele, założenia, zadania, metody, formy pracy. Znaleźć tu również możemy plany działań wychowawczych dla poszczególnych klas, efekty oddziaływań i osoby odpowiedzialne. Z podjętych zaś działań wynikają: sylwetka absolwenta, misja i wizja szkoły.

Dlatego na łamach szkolnej strony zamieściliśmy tylko Główne założenia oraz zaplanowane efekty w formie misji, wizji szkoły oraz sylwetki absolwenta. Jeśli drogi Internauto chcesz poznać całościowy dokument pobierz go tu: (pobierz dokument ).

Do przeczytania tego dokumentu potrzebny jest program AdobeReader.


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
na rok szkolny 2007/2008

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja RP ( art. 48 , 53 , 54 , 70 , 72 ).

 • Ustawa o systemie oświaty .

 • Karta Nauczyciela ( szczególnie art. 6 ) .

 • Program polityki prorodzinnej państwa przyjęty 17.11. 1998 r. przez Komitet Społeczny RM ( rozdz. V ) .

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów ( Dz. U. Nr 14/99 ) .

 • Konkordat między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą apostolską .

 • Konwencja o Prawach Dziecka .

 • Europejska Karta Praw Dziecka .

 • Statut szkoły.

Założenia wstępne
 

 

Szkoła jest środowiskiem uczenia się uczniów i nauczycieli, którego najistotniejszym zadaniem jest troska o rozwój indywidualny i społeczny dziecka. Najważniejszymi partnerami
w pracy szkoły są rodzice uczniów, wobec których szkoła pełni rolę wspierającą. Aby podnieść efektywność swoich działań, szkoła poszukuje sojuszników w środowisku lokalnym, pragnąc stać się jednym z jego podmiotów, ośrodkiem kultury i aktywności.


NACZELNY CEL WYCHOWANIA

 

 

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego


Cele główne

 

 

Szkoła Podstawowa w Wolborzu proponuje i zapewnia swoim uczniom zdobywanie rzetelnej wiedzy, kształcenie umiejętności i wychowawcze wspomaganie ich rozwoju osobowego. Zapewnia wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze właściwego dla niego sukcesu szkolnego. W zakresie wychowania szkoła, wspierając obowiązki rodziców oraz będąc wspólnotą nauczycieli i uczniów, zmierza do tego i stwarza takie warunki, aby uczniowie mogli:


Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Wolborzu
Absolwent Szkoły Podstawowej w Wolborzu:

 1. Bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje nauką jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

 2. Jest odpowiedzialny.

 3. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej aktywności.

 4. Jest prawy.

 5. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

 6. Jest otwarty.

 7. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

 8. Jest ciekawy świata.

 9. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł, Dostrzega złożoność świata analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.

 10. Jest krytyczny.

 11. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność.

 12. Jest rozważny.

 13. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną

 14. Jest tolerancyjny.

 15. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

 16. Jest punktualny.

 17. Dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych ludzi.


Misja Szkoły Podstawowej w Wolborzu
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wolborzu:

 1. jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników w kształtowanie jej wizerunku;

 2. pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju poprzez:
  • stworzenie miłej atmosfery nauki i współżycia,
  • rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie twórczych uzdolnień i umiejętności uczniów na miarę ich możliwości intelektualnych;
  • wzbudzanie miłości do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie;
  • rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;

 3. przygotowuje dziecko do przyszłego życia przez:
  • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, zabawy, wypoczynku,
  • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i lokalnej,
  • poznawanie zasad życia społecznego,
  • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

 4. otacza fachową opieką uczniów mających kłopoty, zapewnia potrzebną ilość zajęć wyrównawczych;

 5. dba o rozwój fizyczny uczniów, zachęca do sportowej rywalizacji i uprawiania różnych dyscyplin sportowych;

 6. współpracuje ze środowiskiem szkolnym, z gimnazjum i Gminnym Ośrodkiem Kultury;

 7. przygotowuje do życia w grupie, rodzinie i w zjednoczonej Europie.


Wizja Szkoły Podstawowej w Wolborzu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wolborzu:

 1. zapewnia równe szanse edukacyjne i wysoki poziom kształcenia i wychowania wszystkim uczniom;

 2. dba o dobro i bezpieczeństwo uczniów;

 3. sprzyja rozwojowi partnerstwa i przyjaźni, wzajemnego szacunku i bezinteresownej pomocy;

 4. rozwija pozytywne myślenie i zdolności uczniów;

 5. posiada jasne zasady postępowania oparte na wartościach moralnych, religijnych i estetycznych;

 6. współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...