DOKUMENTACJA RR - UCHWAŁY

 
 

 

 

Uchwała Nr 4/2007
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wolborzu

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu


 

 

Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.).
Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia

 

 

§ 1
 

 

Uchwalić „Szkolny Program Wychowawczy” obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

„Szkolny Program Wychowawczy” realizowany będzie w roku szkolnym 2007/2008.

 

 

§ 3

 

 

„Szkolny Program Wychowawczy” podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu.

 


§ 4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

  


 

Uchwała Nr 5/2007
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wolborzu

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu

 

 

 

Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)
Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia

 


§ 1

 

 

Uchwalić „Szkolny Program Profilaktyki” obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 


§ 2

 

 

„Szkolny Program Profilaktyki” realizowany będzie w roku szkolnym 2007/2008.

 


§ 3

 

 

„Szkolny Program Profikatyki” podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu.

 


§ 4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 


§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

 


 

...RADA RODZICÓW... RADA RODZICÓW...